Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros taikomosios kineziologijos specialistų licencijavimas


2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas (

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a4c78c03b6411eabd71c05e81f09716/asr ).

Įstatymas reglamentuoja ir Papildomosios ir alternatyviosios (PA) sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo sąlygas. Licencijos išduodamos juridiniams ir fiziniams asmenims. Verstis papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūra licenciją turintis papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistas gali tik papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje atitinkamą papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licenciją.

Fizinis asmuo teisę verstis licencijuojama PA sveikatos priežiūros veikla ir gauti PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupės paslaugų teikimo (taikomosios kineziologijos specialisto) licenciją įgyja, kai jo išsilavinimas atitinka įstatymo 10 straipsnio 3 punkto reikalavimus:

Fizinis asmuo turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba farmacijos, arba odontologijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, arba mitybos, arba slaugos ir akušerijos, arba biologijos, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus (vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-557 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10 punktu, mokymų trukmė kartu su teorine ir praktine dalimi turi būti ne trumpesnė kaip 480 valandų).

Funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos asociacija rengia ir teiks derinimui 480 val. mokymo programą, skirtą papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros taikomosios kineziologijos specialisto licenciją gauti siekiantiems specialistams. Ši programa rengiama asociacijos patvirtintų ir su SAM suderintų tobulinimo programų pagrindu, ir dalyvavimas programų seminaruose bus įskaitomas kaip dalyvavimas mokymuose, skirtuose papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros licenciją siekiantiems gauti specialistams.

Lietuvos funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos asociacija