Asociacijos tikslai


Asociacijos pagrindinės veiklos sritys: sveikatos apsauga, švietimas, socialinė apsauga, vaikų ir jaunimo poreikiai.

Asociacijos pagrindiniai veiklos tikslai yra:

 • Koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
 • Plėtoti funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos (toliau FM ir TK) mokslą ir praktiką, aiškinti šios sveikatos priežiūros paslaugų tikslingumą ir taikyti šias paslaugas sveikatos profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityse.
 • Didinti specialistų profesionalios pagalbos teikimo kokybę FM ir TK srityje.
 • Vienyti FM ir TK specialistus ir kitus specialistus bei mokslininkus, dirbančius ir atliekančius tyrimus, o taip pat visuomenės narius, besidominčius šia sveikatos priežiūros sritimi, skatinti jų bendradarbiavimą.
 • Vystyti mokslinės idėjas, skatinančias FM ir TK plėtrą, panaudojant teorines žinias, metodus ir priemones.

Savo tikslams pasiekti asociacija vykdo šiuos uždavinius:

 • Kuria ir tobulina teisinius pagrindus, leidžiančius vystyti FM it TK veiklą.
 • Siekia FM ir TK specialistams oficialaus socialinio statuso pripažinimo.
 • Skleidžia, platina ir propaguoja savo veiklą, jos tikslus, uždavinius bei veiklos rezultatus visose teisėtuose ir prieinamose visuomenės informacijos priemonėse, atsižvelgiant į asociacijos įgytos socialinės padėties sveikatos apsaugos politikoje ir finansinių resursų galimybes.
 • Siekia, kad dirbančių kineziologijos srityje specialistų veikla būtų licencijuojama, prisideda rengiant atitinkamus teisės aktus bei tarpininkauja suteikiant licencijas.
 • Kelia specialistų kvalifikaciją ir tobulina profesinius įgūdžius, supažindina juos su naujausiomis funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos ir kt. žiniomis, metodikomis bei mokslo pasiekimais.
 • Rengia valstybinės sveikatos priežiūros švietimo, fizinio aktyvumo ir sporto, fizinio ugdymo ir sporto bei kitas programas.
 • Stebi funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos specialistų rengimo programų kaitą ir raidą Lietuvos aukštojo mokslo ir valstybės institucijose.
 • Rengia asociacijos tikslus ir uždavinius atitinkančius projektus ir programas dalyvaujant Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose, siekiant plėtoti asociacijos veiklą, organizuoja mokslines ir metodines konferencijas, siekiant vystyti FM ir TK mokslo ir studijų sklaidą Lietuvoje; skatina ir palaiko bendradarbiavimo ryšius su užsienio šalių mokslinėmis bei profesinėmis organizacijomis ir švietimo bei sveikatos priežiūros įstaigomis.
 • Organizuoja simpoziumus, seminarus, pasitarimus, paskaitas, tobulinimo kursus.
 • Renka, kaupia ir apibendrina duomenis apie FM ir TK narių teikiamas paslaugas ir specialistų kvalifikaciją, teikia siūlymus dėl profesinio tobulinimo.
 • Vykdo FM ir TK mokslinių tyrimų stebėseną, sudaro jų katalogą, skatina naujų ir įvairesnių taikomųjų mokslinių tyrimų raidą.
 • Populiarina diagnostikos ir gydymo būdus, taikomus FM ir TK srityje.
 • Teikia FM ir TK konsultacijas visiems interesantams, taip pat ir valstybinėms institucijoms.
 • Sudaro asociacijos nariams galimybę tobulėti įvairiose akademinės ir holistinės medicinos srityse.
 • Bendradarbiauja su asmenimis ir organizacijomis, kurios domisi FM ir TK plėtra.
 • Rengia FM ir TK metodikas.