Asociacijos tikslai


Asociacijos pagrindinės veiklos sritys: sveikatos apsauga, švietimas, socialinė apsauga, vaikų ir jaunimo poreikiai.

Asociacijos pagrindiniai veiklos tikslai yra:

 • Koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus
 • Plėtoti funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos (toliau FM ir TK) mokslą ir praktiką, aiškinti šios sveikatos priežiūros paslaugų tikslingumą ir taikyti šias paslaugas sveikatos profilaktikoje, diagnostikoje ir gydyme
 • Užtikrinti teisinę ir socialinę apsaugą specialistų, dirbančių FM ir TK srityje
 • Didinti specialistų profesionalios pagalbos teikimo kokybę FM ir TK srityje
 • Vienyti FM ir TK specialistus ir kitus specialistus bei mokslininkus, dirbančius ir/ar atliekančius tyrimus, o taip pat visuomenės narius, besidominčius šia sveikatos priežiūros sritimi, skatinti jų bendradarbiavimą bei bendravimą
 • Skleisti mokslinės idėjas, skatinančias FM ir TK plėtrą, panaudojant teorines žinias, metodus ir priemones, remti taikomuosius mokslinius tyrimus ir jų raidą Lietuvoje
 • Kelti FM ir TK autoritetą Lietuvoje

 

Savo tikslams pasiekti Asociacija vykdo šiuos uždavinius:

 • Sukuria ir tobulina teisinius pagrindus leidžiančius vystyti FM it TK veiklą
 • Siekia FM ir TK specialistams oficialaus socialinio statuso pripažinimo
 • Skleidžia, platina ir propaguoja savo veiklą, jos tikslus, uždavinius bei veiklos rezultatus visose teisėtuose ir prieinamose visuomenės informacijos priemonėse, priklausomai nuo Asociacijos įgytos socialinės padėties sveikatos apsaugos politikoje ir turimų finansinių resursų galimybių
 • Siekia, kad dirbančių kineziologijos srityje specialistų veikla būtų licencijuojama, prisideda rengiant atitinkamus teisės aktus bei tarpininkauja suteikiant licencijas
 • Kelia specialistų kvalifikaciją ir tobulina profesinius įgūdžius, supažindina juos su naujausiomis funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos ir kt. žiniomis, metodikomis bei mokslo pasiekimais
 • Rengia valstybinės sveikatos priežiūros švietimo fizinio aktyvumo ir sporto fizinio ugdymo ir sporto bei kitas programas
 • Stebi funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos specialistų rengimo programų kaitą ir jų raidą Lietuvos aukštojo mokslo ir valstybės institucijose
 • Rengia Asociacijos tikslus ir uždavinius atitinkančius projektus ir programas, dalyvaujant Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose, su tikslu plėtoti Asociacijos veiklą, organizuoja nacionalines ir tarptautines mokslines ir metodines konferencijas, siekiant vystyti FM ir TK mokslo ir studijų sklaidą Lietuvoje; skatina ir palaiko kūrybinius bendradarbiavimo ryšius su užsienio šalių analogiškomis mokslinėmis bei profesinėmis organizacijomis ir švietimo bei sveikatos priežiūros įstaigomis
 • Organizuoja simpoziumus, seminarus, pasitarimus, paskaitas, tobulinimo kursus
 • Renka, kaupia ir apibendrina duomenis apie FM ir TK narių teikiamas paslaugas ir specialistų kvalifikaciją, teikia siūlymus teikiamų paslaugų ir specialistų tobulinimui
 • Vykdo FM ir TK mokslinių tyrimų monitoringą, sudaro jų katalogą, skatina naujų ir įvairesnių taikomųjų mokslinių tyrimų raidą
 • Populiarina diagnostikos ir gydymo būdus naudojamus FM ir TK srityje
 • Ugdo Asociacijos narių tarpusavio santarvę ir supratimą bei sprendžia narių etikos klausimus
 • Teikia konsultacijas visiems interesantams, įskaitant ir valstybines institucijas, FM ir TK klausimais
 • Sudaro asociacijos nariams galimybę tobulėti paraleliai įvairiose akademinės, funkcinės ar holistinės medicinos srityje
 • Aktyviai bendradarbiauja tiek su atskirais asmenimis, tiek su organizacijomis, suinteresuotomis FM ir TK plėtra
 • Rengia FM ir TK metodiką
 • Padeda plėsti mokslinę, materialinę ir techninę bazę, siekiant įgyvendinti asociacijos veiklos uždavinius
 • Padeda plėsti asociacijos narių veiklą įkuriant naujas įstaigas